Cancel Preloader
Một tổ chức hàng đầu về phát triển nông thôn bền vững, góp phần tạo dựng xã hội không nghèo đói, môi trường và sinh thái được cải thiện, công bằng và dân chủ được nâng cao.

Địa chỉ

102 Phung Hung, Hue, TT-Hue

Email

office@crdvietnam.org

Số điện thoại

(0234)3 529 749