Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Sơ đồ tổ cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triên Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Trong quá trình hoạt động, Trung tâm đã liên tục phát triển và hoàn thiện về tổ chức. Từ một lĩnh vực hoạt động chủ yếu là Tư vấn trong những năm đầu, đến năm 2001, Trung tâm đã hình thành thêm lĩnh vực thứ hai hoạt động về Phát triển. Việc hình thành cả 2 lĩnh vực hoạt động là để đảm bảo sự chủ động trong công tác và giúp Trung tâm phát triển toàn diện hơn, đáp ứng được nhiều hơn các yêu cầu của người dân cũng như cho hoạt động phát triển ở các địa phương.

Cùng với việc hoàn thiện về tổ chức, Trung tâm đã xây dựng các qui định nội bộ nhằm đảm bảo sự thống nhất về quản lý, điều hành theo hướng ngày càng chuẩn hóa để xây dựng lề lối làm việc chính quy và không ngừng nâng cao chất lượng công việc. Trung tâm đã có nhiều cải tiến về công tác quản lý nhằm tích cực đổi mới từ chế độ quản lý và phong cách làm việc theo kiểu hành chính sang phong cách làm việc mới, thiết thực và hiệu quả.

Sơ đồ nhân sự của Trung tâm.