Cancel Preloader
Một tổ chức hàng đầu về phát triển nông thôn bền vững, góp phần tạo dựng xã hội không nghèo đói, môi trường và sinh thái được cải thiện, công bằng và dân chủ được nâng cao.

 

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD) đang có nhu cầu và cần tuyển chọn một đơn vị kiểm toán có năng lực để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính toàn tổ chức năm 2021.

Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 09/3/2022 đến 17h00 20/3/2022
Thời gian thực hiện: Từ 24/03/2022 đến 12/04/2022

Quý công ty quan tâm xin vui lòng xem điều khoản tham chiếu đính tại đường link dưới đây để nộp hồ sơ: https://crdvietnam-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/office_crdvietnam_org/EXWVedCoRq1Pu-3QA9c-LTUBqi5aTruhjepGOh8C2eXFnA?e=jkBvbO

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ bà Nguyễn Thị Lan Hương; Điện thoại: 0943648217.
Trân trọng kính mời./.

Bộ phận Thông tin, Trung tâm PTNT miền Trung Việt Nam.