Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), hợp tác với Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) thực hiện dự án “Tăng cường tiếp cận quản lý, sử dụng đất và rừng của đồng bào dân tộc thiểu số” tỉnh Kon Tum do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ.

CRD sẽ tuyển 01 tư vấn có chuyên môn và kinh nghiệm để thúc đẩy sự tham gia của người dân và  các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương vào việc xây dựng phương án quản lý rừng bền vững (QLRBV) ở huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum.

Mục tiêu: Thúc đẩy sự tham gia vào tiến trình giao đất giao rừng và nâng cao năng lực cho người dân về Quyền và Nghĩa vụ sau giao đất giao rừng

Thời gian thực hiện: 12/10/2022 – 30/11/2022

Thời hạn nộp hồ sơ: 05-10/10/2022

Địa điểm thực hiện: Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum

1. Mục tiêu hoạt động: 

– Xây dựng được 04 phương án quản lý rừng bền vững (QLRBV) ở huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum.

2. Nhiệm vụ tư vấn

Tìm hiểu tài liệu, xây dựng bản dự thảo Phương án

– Họp với BQL RCĐ để góp ý bản dự thảo

– Hoàn thiện bản Phương án QLRBV

– Họp dân phổ biến Phương án QLRBV và lấy ý kiến đồng thuận

3. Sản phẩm giao nộp:

04 phương án QLRBV được thông qua

– 01 báo cáo hoạt động thực hiện

4. Yêu cầu năng lực của tư vấn

– Có bằng đại học hoặc cao hơn hơn trong lĩnh vực phát triển cộng đồng, lâm nghiệp, quản lý tài nguyên;

– Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực liên quan đến quản lý rừng cộng đồng, hiểu biết về chính sách lâm nghiệp;

– Có kỹ năng làm việc với người dân tộc thiểu số;

– Có kinh nghiệm tập huấn nâng cao năng lực cho người dân tộc thiểu số. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm tập huấn về pháp luật đất đai và luật lâm nghiệp.

5. Cách nộp hồ sơ

Các cá nhân và tổ chức quan tâm vui lòng gửi:

– Lý lịch khoa học (CV) của tư vấn

– Bản đề xuất kỹ thuật và kế hoạch làm việc chi tiết

– Đề xuất mức phí tư vấn

Hồ sơ nộp đến Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung trước ngày 10/10/2021 theo địa chỉ email: office@crdvietnam.org; Điện thoại: 0234 3529749; Số máy lẻ: (0)

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, phường Đông Ba, thành phố Huế

Email: office@crdvietnam.org;

Điện thoại: 0234 3529749; 0978373263

Xem thêm thông tin tại TOR tuyển dụng đính kèm