Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Được sự tài trợ và hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ), Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) đã phối hợp với các tổ chức của Mạng lưới VNGO – FLEGT xây dựng và phát hành bản tin chính sách “Lỗ hổng và nguy cơ tiềm ẩn trong thực hiện quy định về hợp đồng lao động, bảo hiểm cho người lao động và an toàn lao động ở các doanh nghiệp gỗ nhỏ và siêu nhỏ trong bối cảnh thực thi Hiệp định VPA/FLEGT”.

Bản tin phản ánh một số vấn đề trong thực hiện quy định về hợp đồng lao động, bảo hiểm cho người lao động và an toàn lao động ở các doanh nghiệp gỗ nhỏ và siêu nhỏ. Đồng thời đưa ra một số khuyến nghị nhằm giúp doanh nghiệp khắc phục được các vấn đề này để có thể đáp ứng được các yêu cầu của Hiệp định VPA/FLEGT và tham gia vào chuỗi cung ứng gỗ hợp pháp.

Bản tin được xây dựng chủ yếu dựa trên tổng quan các báo cáo khảo sát, nghiên cứu của các tổ chức trong mạng lưới VNGO-FLEGT và một số báo cáo khác đã được công bố.

Quý vị quan tâm vui lòng vào đường dẫn dưới đây để xem nội dung chi tiết của Bản tin.

Bản tin chính sách