Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Từ ngày 17-18/8, Trung tâm phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Đại học Nông Lâm Huế đã tổ chức thành công hội thảo – tập huấn về “Phát triển chiến lược giai đoạn 2020 – 2024 và phát triển giá trị văn hóa cho toàn thể cán bộ quản lý và nhân viên CRD” tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Cán bộ quản lý và nhân viên CRD cùng nhau xây dựng chiến lược cho giai đoạn 2020 – 2024

Trong 2 ngày hội thảo – tập huấn, cán bộ quản lý và nhân viên của CRD đã nắm rõ các nội dung cốt lõi của chiến lược giai đoạn 2020-2024. Toàn thể cán bộ CRD đã có những trao đổi, thảo luận sâu nhằm hoàn thiện nội dung và tiến trình thực thi chiến lược của tổ chức.
Toàn thể cán bộ CRD đã thống nhất được định hướng và những cải tiến quan trọng cho giai đoạn tới phù hợp với năng lực, nhu cầu đổi mới của CRD và bối cảnh xã hội hiện nay. Bên cạnh đó, nhóm tư vấn đã hướng dẫn để toàn thể cán bộ CRD thống nhất khung giám sát – đánh giá chiến lược cũng như phương pháp và tiến trình để thực hiện việc giám sát và đánh giá. 

Thảo luận về chỉ số giám sát, đánh giá chiến lược


Nhóm tư vấn cũng triển khai nhiều nội dung và hoạt động xây dựng và phát triển văn hóa tổ chức, thúc đẩy nhóm làm việc hiệu quả. Hoạt động đã góp phần phát huy, giữ gìn sự gắn kết giữa toàn thể lãnh đạo, nhân viên trong đơn vị. Các tham dự viên có cơ hội suy ngẫm về trách nhiệm và phương pháp làm việc của mình để thay đổi cho hiệu quả hơn, tăng cường sự chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau nhằm đạt mục tiêu chung của tổ chức. 

Hoạt động sinh hoạt chung phát triển văn hóa tổ chức


Đây là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với CRD được thực hiện với sự tài trợ của tổ chức Cứu trợ Trẻ em trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về quản trị quyền trẻ em – giai đoạn 2”.