Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Lĩnh vực hoạt động

Tin tức

Về Chúng TôiCRD Việt Nam

Trung tâm PTNT miền Trung có sứ mệnh là nghiên cứu, đào tạo, tập huấn, chuyển giao công nghệ và vận động chính sách trong lĩnh vực phát triển nông thôn nhằm cải thiện sinh kế, bảo vệ môi trường sinh thái, đẩy mạnh dân chủ và công bằng xã hội.

CRD qua những con số

41

Tổ chức hợp tác quốc tế

175

Dự án

200

Xã hưởng lợi dự án

53594

Lượt người được tập huấn

57

Loại mô hình sản xuất

18611

Lượt tham gia hội thảo đầu bờ

61282

Hộ dân được hưởng lợi trực tiếp

46

Đề tài nghiên cứu

25

Đầu sách được xuất bản

Các cơ quan tài trợ