Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Lĩnh vực hoạt động

Tin Tức

Về chúng tôiCRD Việt Nam

Nhiệm vụ của CRD là tiến hành nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ và vận động chính sách trong phát triển nông thôn nhằm cải thiện sinh kế, bảo vệ môi trường và sinh thái, công bằng xã hội và dân chủ.

CRD qua những con số

41

Tổ chức hợp tác Quốc tế

200

Dự án

200

Xã hưởng lợi

53594

Lượt người tham gia tập huấn

57

Mô hình sản xuất

18611

Lượt người tham gia hội thảo đầu bờ

61282

Hộ hưởng lợi trực tiếp

46

Nghiên cứu

25

Tài liệu xuất bản

Các cơ quan tài trợ