Cancel Preloader
Một tổ chức hàng đầu về phát triển nông thôn bền vững, góp phần tạo dựng xã hội không nghèo đói, môi trường và sinh thái được cải thiện, công bằng và dân chủ được nâng cao.
04

Tuyển tư vấn thúc đẩy tổ chức Hội thảo công tác giám sát cộng đồng

 ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD), trường Đại học Nông Lâm Huế, đang triển khai Dự án “Nâng cao hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thừa Thiên Huế” do Đại sứ quán Ireland tài trợ. Căn cứ nhu cầu dự án CRD cần tuyển […]

03

Mời thầu – kiểm toán tổ chức – năm tài chính 2015

BẢN THAM CHIẾU GIỚI THIỆU Trung tâm Phát triển Nông thôn Miền Trung Việt Nam (sau đây gọi tắt là CRD) là đơn vị trực thuộc trường Đại học Nông Lâm Huế. CRD được thành lập theo quyết định số 73/QĐ-TC  ngày 07/11/1995 của Đại học Huế nhằm mục đích đóng góp cho phát triển […]

02

Tuyển dụng 2 vị trí cho 1 dự án thu thập dữ liệu dài hạn

Cần tuyển 02 vị trí gồm: 01 Giám đốc dự án và 01 cán bộ hành chính để làm việc cho Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu về động thái nghèo đói do Quỹ Nghiên Cứu CHLB Đức (DFG) tài trợ.

02

Tuyển tư vấn hỗ trợ xây dựng mô hình giám sát cộng đồng trong quản lý đầu tư công

Điều khoản tham chiếu Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), trường Đại học Nông Lâm Huế đang triển khai Dự án “Nâng cao hiệu quả các chương trình đầu tư công trong xây dựng chương trình Nông thôn mới ở tỉnh Thừa Thiên Huế” do Đại sứ quán Ailen tài trợ. Dự […]

01

Tuyển tư vấn: Thúc đẩy Hội thảo và hoàn thiện qui trình rà soát, điều chỉnh qui hoạch trong xây dựng nông thôn mới

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD), trường Đại học Nông Lâm Huế đang triển khai Dự án “Nâng cao hiệu quả các chương trình đầu tư công trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thừa Thiên Huế” do Đại sứ quán Ireland tài trợ. Trong thời gian […]