Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.

Cuốn tài liệu nhỏ đã tổng kết kinh nghiệm và những bài học của dự án Bảo tồn tài nguyên rừng và đa dạng sinh học gắn với sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Khu bảo tồn Sao La được tài trợ bởi chương trình các dự án nhỏ của Quỹ Môi trường toàn cầu, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP – GEF SGP), Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện A Lưới (Huyện Đoàn) đã phối hợp với Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Đại học Nông Lâm, Đại học Huế triển khai.

Cuốn tài liệu nhỏ được biên soạn gồm có 04 phần chính:

  • Giới thiệu
  • Các kết hoạt động của dự án và kết quả đạt được

– Tổ chức lễ hội văn hóa tâm linh

– Tổ chức các hoạt động truyền thông

– Thành lập mạng lưới quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học

– Xây dựng quỹ phát triển sinh kế cộng đồng

– Xây dựng và tập huấn các quy trình kỹ thuật sản xuất

– Phát triển sinh kế cho người dân sống phụ thuộc vào rừng

  • Một số khuyến nghị chính sách
  • Kết luận