Ấn phẩm

Nội dung khóa đào tạo trực tuyến về REDD+

da-lat

Việc xây dựng và thực hiện các hoạt động REDD+ vượt ra ngoài phạm vi ngành lâm nghiệp cũng như đòi hỏi sự tham gia đóng góp của rất nhiều các bên liên quan. Thực tế nhiều bên liên quan vẫn còn cảm thấy thách thức và choáng ngợp trước ...

Chi tiết

Nhà tài trợ và Đối tác tài trợ