Cancel Preloader
Một xã hội nông thôn phát triển bền vững, nơi không còn nghèo đói và con người sống có trách nhiệm với môi trường.
07

Nam Đông – Phát đồng phục cho cộng đồng quản lý rừng

Ngày 1/7, Buổi lễ “phát đồng phục cho cộng đồng quản lý rừng” do dự án ICCO (Hà Lan) tài trợ được Trung tâm phát triển nông thôn miền Trung CRD phối hợp với UBND huyện Nam Đông (tỉnh TT Huế) tổ chức tại Thị Trấn Khe Tre.

03

Nâng cao nhận thức về quản lý bền vững tài nguyên nước

Hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2014, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cùng các địa phương triển khai nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của nguồn tài nguyên nước, quản lý bền vững tài nguyên nước, đặc biệt là các nguồn nước ngọt.

02

Nghiên cứu về việc thực hiện Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (BV&PTR) 2004 liên quan đến hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng.

1. Tên dự án : Nghiên cứu về việc thực hiện Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (BV&PTR) 2004 liên quan đến hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng.

2. Mã ngành dự án : 02 Mã số dự án : RVNB09

3. Tên nhà tài trợ: Oxfam Anh

05

Quản lý, sử dụng nguồn tài nguyên hợp lý, bền vững

Đẩy mạnh công tác bảo vệ, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên là một trong những vấn đề của nội dung Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường mà Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI thảo luận.